Algemene Voorwaarden Meijer WordPress

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van WebCodes , gevestigd te Oldenhof 16, 9642RD te Veendam. Kantoor Oldenhof 16 9642RD Veendam. Internet site: https://wcds.nl

Klanten van WebCodes worden geacht notie te hebben genomen van de Algemene leveringsvoorwaarden van WebCodes

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met WebCodes m.b.t de producten en diensten zoals die worden aangeboden op de website meijwebdesign.nl zoals webdesign, onderhoud, web development, cursussen en SEO advies.
 2. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van WebCodes en aanvaardt deze ondanks eventuele strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

 1. Alle aanbiedingen en offertes van WebCodes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen 14 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan WebCodes
 2. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd op de overeengekomen datum mits het voorschot is ontvangen, zie artikel 6.a.

Artikel 3. Annuleren van de bestelling

 1. De annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk zolang WebCodes haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Mocht het voorschot al betaald zijn, dan wordt deze teruggestort met aftrek van de kosten van 1 uur arbeid.

Artikel 4. Levering

 1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt WebCodes niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schade vergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 3. Zonder overeengekomen datum, zal WebCodes een datum aanwijzen volgens zijn agenda

Artikel 5. Risico

 1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en die zich bij WebCodes bevinden, worden bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betaling

 1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag, en wel voordat er begonnen wordt met de overeengekomen diensten.
 2. WebCodes hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op eind facturen.
 3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 7 dagen na ontvangst van een aanmaning door WebCodes is de klant een nalatigheidsinterest verschuldigd van 1,5% per maand. Bovendien behoudt WebCodes zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

 1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan WebCodes te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. WebCodes verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. WebCodes is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
 2. De aansprakelijkheid van WebCodes met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van WebCodes De totale aansprakelijkheid van WebCodes, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan WebCodes werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. WebCodes kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.
 3. SEO optimalisatie heeft als doel pagina’s te optimaliseren voor Google. Voor de plaatsing in de indexering kan geen enkele garantie worden afgegeven.
 4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt WebCodes geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
 5. WebCodes gebruikt WordPress.org open source software. De open source software kent geen garanties.
 6. Als thema wordt software van leveranciers gebruikt, bijvoorbeeld ThemeForest.com gebruikt. Garanties worden door deze partijen zelf verstrekt, zolang deze garantie/ondersteuning geldig is.
 7. Plugins die gebruikt worden, worden alleen geïnstalleerd met goedkeur van de klant. Fouten in software vallen niet onder de aansprakelijkheid van WebCodes.
 8. Om de website goed te laten draaien, dient de software geregeld up-to-date te worden gehouden. Het programma WordPress.org geeft dit zelf aan. De klant kan ervoor kiezen om dit onderhoud zelf uit te voeren of tegen betaling dit door WebCodes te laten verrichten.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door WebCodes gecreëerde website worden overgedragen aan de klant.
 2. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door WebCodes werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. WebCodes verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een per email ingebrekestelling, heeft WebCodes het recht om de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 2. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie
  Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door WebCodes verleende diensten betalen, alsook de kosten die WebCodes moet maken als gevolg van deze beëindiging. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor WebCodes.
 3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Referentie

 1. De klant gaat ermee akkoord dat de door WebCodes voor de klant ontwikkelde diensten wordt opgenomen in het referentieportfolio van WebCodes.

Artikel 12. Overmacht

 1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover WebCodes geen controle heeft, bevrijden WebCodes, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant

Artikel 13. Nietigheid

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen WebCodes en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten van WebCodes. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Groningen.